Inleiding

In het onderwijs is een veel gehoorde wens om leerlingen meer te motiveren. Leerkrachten zijn op zoek naar de beste manier om de motivatie van hun leerlingen te verhogen. Daarnaast wordt gebrek aan motivatie ook door de Inspectie van het Onderwijs aangekaart als een verbeterpunt in het Nederlandse Onderwijs (Staat van het onderwijs, 2015). Motivatie wordt zo belangrijk gevonden omdat er een sterke relatie is tussen de motivatie van de leerlingen en hun leerresultaten. Leerlingen die gemotiveerd zijn om te leren, behalen betere resultaten (Deci & Ryan, 2008).

De Self-determination Theory stelt dat als de leerling wordt voorzien in de drie psychologische basisbehoeftes van autonomie (gevoel van zelfbeschikking), competentie (gevoel van competent zijn) en relatie (gevoel van verbondenheid met de omgeving), de kans op sterke motivatie en inzet voor het behalen van doelen het grootst is (Ryan & Deci, 2000). De vervulling van deze drie psychologische basisbehoefte behoeften draagt bij aan een psychologisch welbevinden en intrinsieke motivatie (Evelein, Korthagen, & Brekelmans, 2008).  Als aan één of meer van de basisbehoefte in de onderwijsleersituatie niet voldaan is, kan er niet effectief geleerd worden of stopt het leren zelfs volledig (Stevens, 2004).

Voor onze studiereis bezoeken wij het land Israël. In Israël zijn de leerlingen dienstplichtig vanaf hun zestiende levensjaar. Dit houdt in dat alle jongeren voor een jaar onderwijs krijgen in militaire educatie om vervolgens twee jaar te dienen in het leger. In het reguliere onderwijs in Israël worden de leerlingen in veel aspecten voorbereid op de militaire dienst. Hierdoor ontstaat er een collectiviteitsgevoel, waardoor het nationalistische gevoel van het Jood zijn wordt versterkt (Cohen, 1995). Door jongeren al jong in het leger op te leiden, wordt een eenheid gecreëerd bij jonge Israëliërs en liefde voor het vaderland. We zien hierin een grote mate van verbondenheid bij het Israëlitische volk. Het leger heeft een grote invloed op de invulling van het leven waardoor er minder ruimte is voor autonomie.

Ondanks de grote invloed van het leger op de autonomie van de jeugd en de continue staat van oorlog, is Israël in staat gebleken om onder de huidige omstandigheden een hoog niveau van onderwijs aan te bieden aan zijn bevolking. Vandaag de dag staan drie Israëlitische universiteiten in de top tien van de ranking van het Centrum voor World University Ranking (israelcnn, 2017).

Als studenten van de Master Leren en Innoveren gaan wij onderzoeken op welke wijze de leraren in het Israëlitische onderwijs invulling geven aan het vervullen van de drie psychologische basisbehoeftes om de motivatie en zodoende de resultaten van de leerlingen te bevorderen. Rekening houdend met het feit dat er op het eerste gezicht minder ruimte lijkt te zijn voor autonomie bij de leerlingen. We zijn benieuwd naar wat wij kunnen van het stimuleren van verbondenheid en op welke wijze aan de behoefte van autonomie bij de leerlingen toch wordt vervuld. Daarnaast willen we ook weten welke methodieken worden ingezet waardoor de leerlingen zo competent blijken te zijn?

In het licht van de verschillende omstandigheden waarin wij ten opzichte van de Israëlitische leerkrachten verkeren, zien wij kansen tot leren en het verbeteren van onze eigen onderwijspraktijk.