Evaluatie en advies

Voorbereiding:

In de voorbereiding is er een rolverdeling gemaakt.
De inhoud van de rollen zijn besproken om duidelijkheid te creëren. In de bijeenkomsten is er stil gestaan bij deze verdeling en werd er een notulen geschreven.
Bij twee van de bijeenkomsten is dhr. Visser aanwezig geweest. Hij heeft toegelicht wat de verwachtingen waren voor het Go en no Go document.
Na een aantal bijstellingen was het Go-No Go document gereed en kregen wij een GO.

Resultaten en Conclusies:

De resultaten die gezien zijn zullen overkoepelend over de bezochte educatieve instellingen beschreven worden.

In Israël wordt er veel aandacht geschonken aan de persoonsvorming van de student. Dit werken ze uit door de relatie van docent en leerling veel aandacht te geven en tijd voor in te ruimen in de urentabel. Studenten hebben autonomie om keuzes te maken voor vakken die hen motiveren om de kennis te vergroten. De keuzes die gemaakt worden zijn gericht op de ontwikkeling van jezelf om de zelfregulatie te vergroten en als persoon klaar te zijn voor het leger. Het systeem bepaald niet wat er gebeurd, maar de student die zijn exploratie vermogen mag vergroten. Hierdoor komt de competentie van de leerling niet op de eerste plaats, maar wordt er bevestigd wat Korthagen en Lagerwerf (2011) zeggen:”De self-determination theory benadrukt de samenhang van de vervulling van de drie basisbehoeften: pas als de behoeften aan relatie en autonomie vervuld zijn, kan de competentiebehoefte optimaal vervuld raken.” Hieruit blijkt dat je competentie niet kunt afsplitsen van de relatie en autonomie.

Vanuit de literatuur en de gerichtheid op het leger, die een grote plek inneemt, is de autonomie groter dan er verondersteld was. Dit komt door de waarden van het land Israël die geïmplementeerd worden in de opvoeding van de kinderen. Hierdoor zijn studenten persoonlijk gevormd door opvoeders vanaf hun 5e jaar wanneer ze een educatieve instelling gaan bezoeken.

De conclusie die getrokken kan worden is dat de psychologische basisbehoeften vervuld worden, waardoor de studenten welbevinden ervaren.

Sterke punten in de studiereis:

Er heeft een gedegen voorbereiding plaatsgevonden door de studenten MLI. Hierdoor was het mogelijk om de verschillende scholen te bezoeken zoals High school, Secundary school en Praktijkschool.

De culturele bezoeken werden geleid door een Israël kenner die als gids ons door Israël loodsten.
Dit alles is vastgelegd op film en in vloggen, wat een up- to date beeld geeft wat er gedaan is in deze studiereis.

Advies aan mede-studenten MLI

Verdeel de rollen aan het begin van de studiereis naar kwaliteiten die de studenten bezitten. Dit geeft een werkbare situatie en ben je aanvullend bezig naar elkaar.

Bespreek in het voortraject de verwachtingen t.o.v. de zondag.

Plan time-out momenten in om individueel informatie te verwerken, gezien er vaak 2 persoonskamers geboekt worden.

Geef de dag evaluatie een prominente plek in het dagprogramma en  spreek irritaties direct uit.

Heb een inkleuring van de dag achter de hand als er een bezoek wegvalt.